Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een onafhankelijk instituut dat zich bezighoudt met de zorg voor optimale financiering van vastgoed in de publieke sector. De belangrijkste kerntaak van het WSW is objectief risicomanagement. Het WSW noemt zichzelf ‘hoeder van de borg’. In feite staat het WSW garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties. Ze wordt daarbij gesteund door de corporaties die lid zijn van het WSW, gemeenten en door de rijksoverheid.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Het borgstelsel van het WSW

Het WSW is voor corporaties dus een soort waarborgmaatschappij. Zij kunnen bij het WSW tegen een voordelig rentetarief geld lenen. Als corporaties niet meer uit hun interne financiën hun betalingen kunnen voldoen, kunnen ze aanspraak maken op het borgstelsel van het WSW. Natuurlijk wil het WSW zo veel mogelijk voorkomen dat aanspraak gedaan wordt op de borgstelling. Risicomanagement is een belangrijk hulpmiddel om dit te bewerkstelligen. (Bron: WSW)

Risicobeoordelingsmodel: business risk & financial risk

Voor het risicomanagement van corporaties heeft het WSW in een risicobeoordelingsmodel vastgesteld (2013). Hiermee geeft ze inzicht in en stelt ze maximale grenzen aan de financiële risico’s van corporaties. In het risicobeoordelingsmodel kijkt het WSW naar twee onderdelen: de Business Risk en de Financial Risk.

Business Risk

De Business Risk omvat elementen als de strategische keuzes omtrent vastgoed, het systeem van sturen en het beheersen van risico’s door de corporatie, en specifiek de financiering. WSW brengt dit sinds 2014 in kaart aan de hand van 24 kwalitatieve vragen, die gaan over de risico’s ten aanzien van onder andere marktontwikkelingen, portefeuillestrategie en governance.

In 2018 heeft het WSW samen met de Aw een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld, waarmee vanaf 2019 wordt gewerkt. De business risks hebben in het gezamenlijke beoordelingskader een plek gekregen bij de beoordeling van het bedrijfsmodel. Een, inhoudelijke en procesmatig, goed ingerichte portefeuillesturing is daarvan het belangrijkste onderdeel.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Financial Risk

Bij de Financial Risk kijkt WSW naar de operationele kasstroom, de balans en de onderpandwaarde. Concreet vertaalt dit zich in het nieuwe gezamenlijke beoordelingskader met de Aw in 4 financiële ratio’s: de ICR (Interest Coverage Ratio), de solvabiliteitsratio, de Loan to Value en de dekkingsratio. (Bron: WSW):

Het WSW beoordeelt de posities van corporaties jaarlijks. Daarnaast wordt de financieringsbehoefte en het Faciliteringsvolume (FV) vastgesteld. De uiteindelijke beoordeling van WSW leidt tot een score die staat voor de kans dat het WSW aangesproken wordt op de borg.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen