Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een corporatie. De solvabiliteitsratio laat zien in hoeverre je als corporatie afhankelijk bent van externe schuldeisers. (Bron: WSW)

Formule van de solvabiliteitsratio

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordelen het financiële risico van woningcorporaties aan de hand van een aantal financiële kengetallen, waaronder ook de solvabiliteitsratio. Dit doen zij vanuit een recent ontwikkeld gezamenlijk beoordelingskader.

Vanaf 2019 beoordelen WSW en Aw woningcorporaties officieel vanuit een gezamenlijk beoordelingskader. 2018 geldt als een overgangsjaar, waarin pilots worden gehouden en corporaties hun mening kunnen geven over het beoordelingskader.

De formule voor het solvabiliteitsratio is als volgt:(Bron: WSW)
Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Normering voor de solvabiliteitsratio

Voordat het nieuwe gezamenlijke beoordelingskader in het leven werd geroepen, werd van corporaties verwacht dat de solvabiliteit op basis van de bedrijfswaarde minimaal 20% was. Een solvabiliteit van 20% houdt in dat de corporatie voor 20% is gefinancierd uit het eigen vermogen (en dus voor 80% uit vreemd vermogen).

In het nieuwe beoordelingskader wordt de solvabiliteit niet langer beoordeeld op basis van de bedrijfswaarde, maar op basis van de beleidswaarde. De normering voor het solvabiliteitsratio moet nog worden bepaald voor het nieuwe beoordelingskader (stand zomer 2018).

Andere financiële ratio’s waarop het WSW en de Aw sturen zijn de Interest Coverage Ratio (ICR), de Loan to Value (LtV) en de dekkingsratio.
Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.
Reactie plaatsen