Algemene voorwaarden

De Corporatiestrateeg hanteert algemene voorwaarden voor:

  • deelname aan seminars, trainingen en andere evenementen. Als lid van de NRTO volgen we de (richtlijnen voor) algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO. In aanvulling daarop vind je enkele uitwerkingen hieronder. De voorwaarden en gedragscode van NRTO gaan altijd voor.
  • Voor onderzoeks- en adviesdiensten op maat zijn de voorwaarden opgenomen in het projectvoorstel of de offerte.


Registratie NRTO

De Corporatiestrateeg is lid van de NRTO. Je kunt ons vinden in het register: https://www.nrto.nl/leden/Registratie CRKBO

De Corporatiestrateeg is als instelling ingeschreven bij het CRKBO. In dat register kun je ons vinden via: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen.


Algemene voorwaarden seminars, trainingen en andere evenementen De Corporatiestrateeg


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle seminars, trainingen, intervisie en andere betaalde evenementen (hierna: evenementen) die door De Corporatiestrateeg worden aangeboden en uitgevoerd. 

2. Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven voor evenementen. Na aanmelding ontvangt deelnemer van De Corporatiestrateeg een factuur. Betaling moet binnen drie weken na factuurdatum plaatsvinden.

3. Deelnemers zijn pas verzekerd van een plaats bij het evenement nadat de factuur door deelnemer is betaald.

4. Zolang er door De Corporatiestrateeg geen factuur is verzonden kan De Corporatiestrateeg aanmeldingen voor evenementen weigeren, om wat voor reden dan ook.

5. Deelnemers hebben na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen deelname door deelnemers kosteloos geannuleerd kan worden. Eventueel reeds betaalde bedragen worden daarna zo snel mogelijk terugbetaald.

6. De Corporatiestrateeg heeft altijd het recht een evenement te annuleren, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of bij te weinig aanmeldingen in relatie tot de kosten van een evenement. Eventueel reeds betaalde bedragen worden daarna zo snel mogelijk terugbetaald.

7. Bij verhindering van een deelnemer kan deelnemer zich laten vervangen door een collega van dezelfde organisatie.

8. De Corporatiestrateeg heeft altijd het recht de locatie van een evenement te wijzigen. Bij een fysieke locatiekeuze houden we rekening met de reistijd van deelnemers. 

9. Indien fysieke bijeenkomsten op de oorspronkelijk beoogde locatie niet worden toegestaan door de overheid kan De Corporatiestrateeg besluiten om een evenement volledig online aan te bieden.

10. De Corporatiestrateeg kan, indien de actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de inhoud van evenementen op onderdelen actualiseren ten opzichte van de informatie zoals bekend op het moment van aanmelding door de deelnemer.

11. Het copyright van de inhoud van evenementen van De Corporatiestrateeg (zoals presentaties, opnames, hand-outs en andere content) berust bij De Corporatiestrateeg, tenzij anders op/bij het materiaal aangegeven. Het is deelnemers niet toegestaan om de informatie die in het kader van een evenement van De Corporatiestrateeg is verkregen te verspreiden.

12. Alle informatie die door deelnemers wordt aangeleverd ten behoeve van een evenement wordt uitsluitend gebruikt voor (de afhandeling en evaluatie van) het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven. Alle door deelnemers verstrekte gegevens worden door De Corporatiestrateeg en de betrokken docenten vertrouwelijk behandeld.

13. De Corporatiestrateeg is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voorkomend uit het gebruik van de informatie die is verkregen in het kader van evenementen van De Corporatiestrateeg.

14. De Corporatiestrateeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van deelnemers of derden, tenzij deze gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van De Corporatiestrateeg en de verzekeraar de schade daadwerkelijk vergoedt.

15. Overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan onze evenementen.

16. Tijdens bijeenkomsten van De Corporatiestrateeg kunnen foto- en/of video-opnamen worden gemaakt. Deelnemers gaan ermee akkoord dat De Corporatiestrateeg deze opnamen gebruikt op haar website, sociale mediakanalen en digitale leeromgeving. Een deelnemer kan op elk moment aangeven niet herkenbaar in beeld te willen komen. Wanneer een deelnemer dit aangeeft zorgt De Corporatiestrateeg ervoor dat deelnemer in nieuwe publicaties niet herkenbaar in beeld is.

17. Deelnemers aan een e-learning kunnen na aanmelding minimaal 12 maanden gebruik maken van lesmateriaal dat online bij de e-learning wordt aangeboden.

18. Klachten over evenementen van De Corporatiestrateeg kunnen door deelnemers worden ingediend volgens de op de website (corporatiestrateeg.nl) gepubliceerde klachtenregeling.

19. Persoonsgegevens worden verwerkt conform ons privacybeleid.

20. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de de algemene voorwaarden van de NRTO, die wij volgen: zie https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/. Bij strijdigheid gaan de voorwaarden van de NRTO altijd voor.

21. Als lid van de NRTO volgen wij de gedragscode van de NRTO: https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/.