Wat is de ICR (Interest Coverage Ratio)?

Interest Coverage Ratio (ICR) gaat om de vraag in hoeverre de corporatie in staat is de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten. De ICR wordt ook wel de rentedekkingsgraad of renteverdiencapaciteit genoemd.

Of in gewoon Nederlands: de ICR stelt vast hoe vaak je uit het geld dat binnenkomt op je bankrekening (zoals de huur die door huurders wordt overgemaakt) je de rente kunt betalen die je aan de bank verschuldigd bent (omdat je geld van de bank geleend hebt).

Een ICR van 1,5 betekent dat je met de opbrengsten van (onder meer) de huurinkomsten anderhalf keer de rente aan de bank kunt betalen. Dus wanneer je 150 euro aan inkomsten hebt overgehouden (exclusief rente) en je moet daarna alleen nog 100 euro rente aan de bank betalen, dan is je ICR dus 1,5 (150/100).

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

ICR als onderdeel van het gezamenlijke beoordelingskader WSW en Aw

De ICR is een onderdeel van het gezamenlijke beoordelingskader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit woningcorporaties (Aw). Vanaf 2019 beoordelen WSW en Aw woningcorporaties officieel vanuit dit beoordelingskader. 2018 geldt als een overgangsjaar, waarin pilots worden gehouden en corporaties hun mening kunnen geven over het beoordelingskader.

De formule van de ICR is als volgt (Bron: WSW) :

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

De norm die vastgesteld is voor de ICR is minimaal 1.4 voor DAEB en verlicht regime. Voor niet-DAEB en geconsolideerde verbindingen geldt een minimum van 1.8. (Bron: WSW)

Voordat het gezamenlijke beoordelingskader ontwikkeld werd, beoordeelde de WSW corporaties ook op basis van financiële ratio’s. De ICR was ook toen onderdeel van de beoordeling. De norm en de berekening van de ICR is onveranderd gebleven met de komst van het nieuwe beoordelingskader. (Bron: WSW)

Interpretatie van de ICR

Een score van 1.4 houdt in dat de corporatie minimaal 1,4 keer de verschuldigde rente moet kunnen betalen uit de operationele kasstroom, zoals de huurinkomsten van de corporatie. Als de ICR van een corporatie onder de 1,0 komt, kan de corporatie de verschuldigde rente niet meer uit de operationele kasstroom betalen. Ze moet dan haar reserves aanspreken of andere inkomsten genereren. Een ICR onder de 1,0 leidt automatisch tot de slechtste risicoscore, ongeacht de score op de andere financiële ratio’s. (Bron: WSW)

De ICR is één van de vier financiële ratio’s waarop het WSW en de Aw hun risicobeoordeling voor corporaties baseren. Andere financiële ratio’s waarop het WSW en de Aw sturen zijn de de Loan to Value (LTV), Solvabiliteit en twee discontinuïteitsratio's.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

ilse
Door

ilse

op 25 Sep 2019

Dank voor deze uitleg, heel helder.

Reactie plaatsen