Het gezamenlijke beoordelingskader van WSW en Aw

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zijn twee belangrijke externe toezichthouders van corporaties. 

In 2018 is een gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW ontwikkeld. In dit beoordelingskader zijn alle terreinen vastgelegd waar beide toezichthouders op sturen. Onderstaand zie je een overzicht van de opbouw van dit gezamenlijke beoordelingskader (Bron: WSW). 

In maart 2022 is het gezamenlijk beoordelingskader geactualiseerd. Deze versie lees je op de website van WSW.

In het gezamenlijke beoordelingskader beoordelen Aw en WSW corporaties dus jaarlijks op financiële continuïteit, het bedrijfsmodel en effectiviteit van governance & organisatie.

Financiële continuïteit van corporaties

Bij het beoordelen van de financiële positie van corporaties wordt gekeken of de corporatie met haar financiële positie in staat is om op zowel de korte- als de lange termijn haar bezit in stand te houden en haar maatschappelijke opgave uit te voeren. De beoordeling vindt plaats op basis van vier financiële ratio’s:

  • Interest Coverage Ratio (ICR): meet hoe vaak de corporatie vanuit de operationele kasstroom, zoals huurinkomsten, de verschuldigde rente kan betalen.
  • Loan to Value (LTV): maakt inzichtelijk hoeveel geld er is geleend ten opzichte van de totale waarde van de woningen van de corporatie (op basis van de beleidswaarde).
  • Solvabiliteitsratio: meet de omvang van het eigen vermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen. Ook dit wordt gedaan op basis van de beleidswaarde.
  • Dekkingsratiomeet de verhouding tussen de leningen en de marktwaarde van de woningen. De onderpandratio doet hetzelfde, maar dan alleen voor het vastgoed dat bij het WSW in onderpand is gegeven.

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is met de komst van het gezamenlijke beoordelingskader vervallen. Bij andere ratio’s is de wijze van berekening aangepast. Zo wordt de LTV en de solvabiliteit bepaald op basis van de beleidswaarde van de woningen en de dekkingsratio op basis van de marktwaarde in verhuurde staat (Bron: WSW):

Er wordt niet alleen gekeken naar de financiële ratio’s, maar ook naar de laatste gerealiseerde en afgesloten jaarrekening (dVi) en de 5-jaars prognose aansluitend op de meerjarenbegroting (dPi). (Bron: WSW)

Het bedrijfsmodel van corporaties

Bij de beoordeling van het bedrijfsmodel van corporaties staat de portefeuillestrategie centraal. WSW en Aw kijken naar zowel het strategische als tactische niveau. Bij het strategische niveau dient de corporatie inzicht te geven in de lange termijn volkshuisvestelijke doelstellingen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Op tactisch niveau kijken WSW en Aw naar de vertaling van deze doelstellingen en afwegingen naar tactische en operationele keuzes.

Governance & Organisatie bij corporaties

Het derde terrein waarop WSW en Aw beoordelen, gaat over de mate waarin de (financiële) sturing, beheersing en verantwoording van de corporatie als effectief wordt beschouwd. Dit hangt samen met de beoordeling van het bedrijfsmodel; een ontoereikende portefeuillestrategie kan bijvoorbeeld signalen zijn van een niet goed functionerende governance.

Uitkomsten van het beoordelingskader

De uiteindelijke beoordeling vormt de basis voor het uitvoeren van integraal toezicht door de Aw. Daarnaast vormt het voor het WSW input voor het borgbaarheidsoordeel. Dit is de bepaling in hoeverre het WSW garant staat voor de borging van leningen van de corporatie.

Reactie plaatsen