Overcompensatie

Er is sprake van overcompensatie als een corporatie onterecht te veel overheidssteun heeft ontvangen voor DAEB-activiteiten. Dat betekent dat er onterecht een meer dan redelijke winst is gemaakt op DAEB-activiteiten. Met de nieuwe Woningwet (2015) zijn corporaties verplicht deze overcompensatie terug te betalen.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

De essentie van overcompensatie

De overheidssteun aan corporaties bestaat voor het belangrijkste deel uit het feit dat de overheid via het WSW mede borg staat voor de leningen die een corporatie aangaat. Door deze borging kunnen corporaties goedkoper lenen dan andere organisaties. Dit levert voor de corporatie dus een voordeel op.

De WSW borging is voor corporaties beschikbaar om (onrendabele) DAEB-activiteiten uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het verhuren van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. De verwachting is dat goedkoper kunnen lenen een voorwaarde is om deze DAEB-activiteiten financieel mogelijk te maken.

Wanneer een corporatie er – om welke reden dan ook – toch een relatief hoog rendement (winst) op de DAEB-activiteiten te genereren, dan laat de corporatie daarmee in feite zien dat goedkoper lenen in dit specifieke geval eigenlijk niet nodig was om de activiteit financieel haalbaar te maken. In dat geval is sprake van overcompensatie en moet de corporatie deze winst terugbetalen.

Berekenen van overcompensatie

Bij het berekenen van de overcompensatie mag de corporatie zelf kiezen welke formule zij hiervoor gebruikt. De minister heeft vier formules opgesteld, waarvan de corporatie er één mag kiezen. De corporatie kan zo de formule kiezen die het beste past bij hun specifieke situatie.

Met de eerste formule wordt de overcompensatie vastgesteld op basis van het directe rendement van de corporatie. Als deze formule volgens de corporatie een verkeerd beeld geeft van de ontvangen overcompensatie, kan de tweede formule gebruikt worden. Deze formule is gebaseerd op het totale rendement van de corporatie.

Als deze formule wederom geen goed beeld geeft, kan formule 3 of 4 gebruikt worden. Deze formules hanteren een vastgestelde waarde voor de verkregen compensatie, namelijk 0.3 procent. Formule 3 is daarbij gebaseerd op het directe rendement, en formule 4 op het totale rendement van de corporatie. Onderstaand een overzicht van de vier formules voor overcompensatie: (Bron: Aedes)

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen