Oordeelsbrief Autoriteit woningcorporaties

De oordeelsbrief is een integrale toezichtbrief die alle corporatie jaarlijks krijgen van De Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw beoordeelt de woningcorporatie daarin op de financiële continuïteit, of zij zich aan de regels hebben gehouden en of er risico’s zijn in de governancestructuur in de corporatie (Bron: Woningwet2015.nl).

De Autoriteit Woningcorporaties is in haar oordeelsvorming onafhankelijk van de politiek en de corporaties zelf. De Aw kan bij het vermoeden van fraude of zelfverrijking zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties, door bijvoorbeeld het opleggen van een bestuurlijke boete of het aanstellen van een toezichthouder. (Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport)

De toezichtbrieven van alle corporaties zijn te downloaden op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

De beoordeling wordt gemaakt op basis van de volgende informatiebronnen:

  • De Verantwoordingsinformatie (dVi)
  • De Prognose-informatie (dPi)
  • Het jaarverslag (inclusief het volkshuisvestingsverslag)
  • De jaarrekening
  • Stukken van de accountant
  • Overige informatie ten aanzien van deelactiviteiten

Het integrale toezicht is gericht op de governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijke vermogen. Daarbij wordt het functioneren van de corporatie afgezet tegen normen (vanuit wetgeving en beleidsregels) en het risicoprofiel van de corporatie.

Financiële ratio’s

In de bijlage van de Oordeelsbrief zijn een aantal financiële ratio’s (de rentedekkingsgraad (ICR), debt-service coverage ratio (DSCR), de solvabiliteit en de loan-to-value (LTV) te zien. Deze zijn berekend aan de hand van vastgestelde berekenwijzes door de Autoriteit.

Wanneer een corporatie bij één of meer financiële ratio’s niet aan de norm voldoet is dat voor de Autoriteit een waarschuwingssignaal. In zo’n situatie zal de Autoriteit de corporatie om toelichting vragen en waar nodig maatregelen treffen. Soms moet de corporatie een verbeterplan schrijven en door de Autoriteit laten goedkeuren.

In de bijlage bij de oordeelsbrief is ook het gemiddelde kengetal voor de gehele sector te zien. Dat is voor beleidsmakers interessant om hun eigen corporatie te kunnen vergelijken met andere corporaties. Deze informatie is ook terug te vinden in de databank achter Aedes Benchmark (toegankelijk voor leden van Aedes).

Reactie plaatsen