Toezichthouder bij een woningcorporatie

Als toezichthouder bij een woningcorporatie zie je erop toe dat de corporatie ‘het goed doet’. De toezichtfunctie bij een corporatie wordt meestal vervult door een Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT). Elke woningcorporatie heeft een RvC of RvT.

Drie kerntaken van de RvC of RvT

De RvC of RvT is verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op drie kerntaken (Bron: VTW):

 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming
 • Adviseren van de bestuurder
 • Werkgever zijn van de bestuurders

Toezicht houden

De eerste en belangrijkste rol van de RvC of RvT is die van toezichthouder. Ze moet erop toezien dat de corporatie invulling geeft aan haar maatschappelijke opgave, zorgt voor financiële continuïteit en integer en transparant handelt.

Daarnaast beoordeelt de RvC of RvT of de corporatie binnen de geldende regels en kaders handelt en houdt ze toezicht op de algemene gang van zaken binnen de corporatie. Tot slot mag de RvC of RvT als toezichthouder besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen goedkeuren. Bij belangrijke onderwerpen kun je denken aan grote investeringen, het aangaan of verbreken van samenwerkingsrelaties en fusies.

(Bron: VTW)

Adviseren van de bestuurder

Naast een toezichtfunctie, heeft de RvC of RvT ook een adviesfunctie (ook wel klankbordfunctie genoemd). Ze kan het bestuur gevraagd en ongevraagd tips geven, vragen stellen of te hulp schieten als sparringspartner.

Een bestuurder kan bijvoorbeeld een lid van de RvC of RvT die ervaring heeft met duurzaamheidsvraagstukken inschakelen bij nieuwe plannen over de realisatie van Nul op de Meter-woningen.

Ook kan een RvC of RvT-lid aanbieden een bestuurder in contact te brengen met een expert op het gebied van bijvoorbeeld Wonen en Zorg. De bestuurder kiest zelf hoe hij omgaat met dit soort adviezen en suggesties.

Werkgever zijn van bestuurders

De RvC of RvT is arbeidsrechtelijk gezien de ‘baas’ van de bestuurders van een corporatie. Daarom bepalen zij ook de omvang van het bestuur en wie de functie van voorzitter vervult. Verder krijgt ze te maken met alle taken die horen bij die van een werkgever:

 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders
 • Het bepalen van het salaris en de arbeidsvoorwaarden
 • Het voeren van beoordelingsgesprekken
 • Het zorgen van tijdige opvolging van bestuurders
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van het bestuur

(Bron: VTW)

Capaciteiten en competenties van een RvC of RvT-lid

Als lid van een RvC of RvT bij corporaties moet je over een aantal capaciteiten beschikken. Volgens de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) beschikken de meeste RvC of RvT-leden over de volgende capaciteiten en competenties:

 • Strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen
 • Affiniteit en betrokkenheid met het algemeen maatschappelijk belang
 • Gevoel voor verhoudingen met de belangrijkste stakeholders
 • Proactief
 • Samenwerker
 • Reflectievermogen op eigen rol, positie, invloed en gedrag
 • Balancerend tussen afstand & nabijheid en controle & advies
 • Relevante bestuurlijke ervaring

(Bron: VTW)

De competenties die een RvT of RvC belangrijk vind worden vastgelegd in een profielschets. Elke corporatie heeft (als het goed is) een actuele profielschets op de website staan.

Reactie plaatsen