Directeur-bestuurder bij een woningcorporatie

De directeur-bestuurder van een woningcorporatie neemt bestuursbesluiten (vaak in overleg met het managementteam), voert namens de corporatie het bestuurlijk overleg met gemeente, huurdersorganisatie en andere belanghebbenden en geeft leiding aan de organisatie.

Een directeur-bestuurder wordt aangesteld door de raad van toezicht. Aan deze raad legt de directeur-bestuurder ook regelmatig verantwoording af. Verder functioneert de raad van toezicht als klankbord.

Een belangrijk onderdeel van het werk van een directeur-bestuurder is dat er netwerken met externe belanghouders worden opgebouwd en onderhouden. Zo kan de corporatie nu en in de toekomst samen met partners haar doelen bereiken. Het is ook de taak van de directeur-bestuurder om alle niveaus binnen de organisatie te inspireren en verbinden. De dagelijkse aansturing van de afdelingen is aan het managementteam. De directeur-bestuurder fungeert hierbij wel als klankbord, stuurt bij en grijpt in wanneer dat nodig mocht zijn.

Een directeur-bestuurder heeft verder inzicht nodig in ontwikkelingen op verschillende terreinen, zoals maatschappelijk, volkshuisvestelijk en politiek. Een goede directeur-bestuurder kan gemakkelijk de vertaalslag maken van zulke externe ontwikkelingen naar de impact op de eigen organisatie. Dit slaat onder meer neer in de strategisch koers van de corporatie.

Reactie plaatsen