Overlegrecht

Overlegrecht is het recht van huurdersorganisaties en bewonerscommissies om aan de verhuurder te vragen met hen te overleggen. Het overlegrecht geldt in drie situaties (Bron: Rijksoverheid):

  • Jaarlijks: de verhuurder (zoals een woningcorporatie) is verplicht om minimaal één keer per jaar te overleggen met zijn huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s).
  • Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen overleg met hen te voeren over informatie die de verhuurder op hun verzoek verstrekt heeft, op grond van het informatierecht.
  • Bij beleidswijzigingen: als de verhuurder van plan is een wijziging door te voeren in beleid of beheer, dan moet hij hierover met de betrokken huurdersorganisatie of bewonerscommissie overleggen.


Alle rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn geregeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder (de Overlegwet). Andere rechten die zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies hebben zijn informatierecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Huurdersorganisaties hebben daarnaast ook instemmingsrecht en recht op een kostenvergoeding.

Reactie plaatsen