Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders in één of meerdere (dichtbij elkaar gelegen) woningcomplexen (Bron: Woonbond).

Vaak bestaat de bewonerscommissie uit en groep actieve huurders. Een bewonerscommissie is in veel gevallen informeel georganiseerd. Soms is een bewonersorganisatie verbonden aan een huurdersorganisatie die de huurdersbelangen op corporatieniveau behartigt.

Taken van een bewonerscommissie

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om namens de bewoners van een complex in gesprek te gaan met de corporatie over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex.

Voor een corporatie is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat complexbrede vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de corporatie terechtkomen. Ook kan een corporatie zo makkelijk afspraken maken met de bewoners over opvolging van suggesties, onderhoud en leefbaarheidsprojecten.

Rechten van de bewonerscommissie

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de 'Wet op het Overleg Huurders Verhuurders' (ook wel de Overlegwet). In deze wet staat dat bewonerscommissies de volgende rechten hebben (Bron: Rijksoverheid):

  • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen (bijvoorbeeld over renovatie- of sloopplannen).
  • Overlegrecht: ze kunnen, in bepaalde situaties, aan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit moet eens per jaar verplicht gebeuren.
  • Adviesrecht: het recht om advies te geven over voorgenomen beleid.
  • Agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zo mogen zij, in tegenstelling tot huurdersorganisaties, alleen meepraten over het eigen wooncomplex, hebben ze geen instemmingsrecht over servicekosten en ontvangen ze geen kostenvergoeding.

Het verschil tussen bewonerscommissies en huurdersorganisaties

Naast bewonerscommissies, bestaan er ook huurdersorganisaties. Huurdersorganisaties behartigen ook de belangen van een groep huurders. Het verschil is vooral juridisch van aard: een huurdersorganisatie is vaak formeler georganiseerd.

Daarnaast zijn huurdersorganisaties in een groter gebied actief. Huurdersorganisaties praten dan ook met corporatie over beleid dat alle huurders in hun werkgebied aangaat. Denk aan de toewijzing van woningen, het servicekostenbeleid, het onderhoudsbeleid, het investeringsprogramma en het huurverhogingsbeleid.

Bewonerscommissies richten zich specifiek op de belangen van huurders in hun eigen complex. Het betreft hier vaak dagelijkse huurzaken (Bron: Woonbond).

Han Gadet
Door

Han Gadet

op 04 Jun 2021

Ons complex ( 72 appartementen) heeft 12 jaar achterstallig onderhoud op de CV installatie waardoor er rendementsverlies van 15 a 20 % op de warmtekosten is, toch brengt de coöperatie 100% in rekening kunnen wij dit van de coöperatie met terugwerkende kracht met een peildatum terug vorderen ?? Het is ons als BC raar dat men deze onnodige kosten in rekening brengt bij mensen in de sociale huur sector die het al moeilijk hebben om rond te komen en ons inziens is de veroorzaker van dit rendementsverlies niet de huurder maar de verhuurder door het niet op orde houden van de CV installatie ?? Wat is onze positie wie hept ons ?

I. Altorf
Door

I. Altorf

op 13 Apr 2021

Mag een bewonerscommissie zelf beslissen met welke huurdersbelangenvereniging zij willen samenwerken?. Hebben bewoners van een complex met een bewonerscommissie inspraak met welke huurdersbelangenvereniging de commissie contact heeft?.

Paul Van der Horst
Door

Paul Van der Horst

op 01 Oct 2019

Mogen bewonerscommissies geïnformeerd worden over de voortgang van de jaarlijkse onderhandelingen tussen de woningbouwcooperatie en de overkoepelende huurdersbelangenvereniging?

g.kluck
Door

g.kluck

op 08 Jul 2018

Behoort het tot de competentie van een bestuur van een bewonerscommissie om de prijzen van consumpties i.c frisdranken te egaliseren naar € 1 ,==. Vorige week was dat bijv. nog € 0,70.

Paulo Schreiber
Door

Paulo Schreiber

op 28 May 2023

Heeft ieder wooncomplex van een woningcorporatie een bewonerscommissie? Wie benoemt de leden?

Reactie plaatsen