Huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie behartigt de belangen van alle huurders van een corporatie. In feite houden huurdersorganisaties zich bezig met alles waar corporaties zich ook mee bezig houden, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder.

De prestatieafspraken met tussen huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud en renovatieprojecten van de corporatie zijn belangrijke onderwerpen van overleg.

Organisatie van een huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie kent meestal een bestuur en in veel gevallen ook werkgroepen die bijvoorbeeld rondom een thema adviseren aan de corporatie. Ook zijn in veel gevallen bewonerscommissies (vertegenwoordiging op complexniveau) aangesloten bij de huurdersorganisatie. Een huurdersorganisatie kan een vereniging met leden zijn of een stichting.

Nieuwe rol van huurdersorganisaties

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid (Bron: Aedes).

Taken van de huurdersorganisatie

De belangrijkste taken van een huurdersorganisatie zijn:

  • Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de corporatie.
  • Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken in de driehoek gemeente, huurdersorganisatie en corporatie.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie op beleidsniveau.
  • Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.
  • Het ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.

Rechten van de huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties hebben diverse rechten (Bron: Rijksoverheid):

  • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen, bijvoorbeeld over sloopplannen, onderhoud van woningen en huurprijzen.
  • Overlegrecht: houdt in dat verhuurders over bepaalde zaken met de huurders moeten overleggen. Zij zijn dit jaarlijks minimaal éénmaal verplicht, en het kan daarnaast op verzoek of bij beleidswijzigingen plaatsvinden.
  • Adviesrecht: geeft huurders het recht om schriftelijk advies te geven over voorgenomen beleid van een verhuurder.
  • Agenderingsrecht: hiermee kunnen huurders onderwerpen op de overlegagenda zetten.
  • Instemmingsrecht: een verhuurder heeft voorafgaand toestemming nodig van de huurdersorganisatie bij wijzigingen van het servicekostenbeleid.

Een huurdersorganisatie heeft recht op een vergoeding van de corporatie voor de kosten van alle taken die zij op zich neemt. Hieronder vallen bijvoorbeeld vergaderkosten en kosten voor training en ondersteuning.

Reina Opperman
Door

Reina Opperman

op 13 Apr 2021

Een woningcorporatie biedt een woning aan gebouwd in 1973. Vermeldt geen energielabel, maar vermoed wordt C of E. Totale puntentelling denk ik 22. Vooraf is door mij - in verband met acceptatie van de woning- een rondgang met de opzichter van de woningcorporatie gevraagd, vooral omdat het hoogste huurbedrag (rond 758.00 euro) wordt gevraagd. Dit weigert men, er is eindcontrole door een opzichter bij overhandiging sleutels. Meer niet. Vooraf moet ik zelf door de woning lopen met huidige bewoners om te zien of deze aan de kwaliteitseisen voldoet. Maar de verborgen gebreken dan? Ik ben geen bouwkundige. Men zegt dit nooit te doen ""gegadigde met opzichter woning te bezoeken voor contrôle"" of men stelt dat Corona dit niet toelaat. Onzin want men mag met z'n tweeën er zijn. Vraag ik iets onmogelijks van de woningcorporatie, want ik krijg de indruk" zondermeer accepteren de woning en zo niet er zijn nog honderden gegadigden achter u die dit niet verlangen". Graag uw visie hierop. En hoe moet ik dit aanpakken zonder mij belangen te schaden, wegens gezondheidsproblemen heb ik een andere woning hard nodig, heb doorstroom urgentie

Reactie plaatsen