Adviesrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies van woningcorporaties hebben adviesrecht. Dit houdt in dat zij schriftelijk advies mogen geven aan de corporatie over zijn voorgenomen beleid. Dit advies is zwaarwegend; de corporatie mag er alleen met een goede motivatie van afwijken (Bron: Rijksoverheid).

Vaste procedure bij adviesrecht

Het adviesrecht moet volgens een vastgestelde procedure verlopen.

Ten eerste verstrekt de verhuurder schriftelijke informatie. Indien de huurdersorganisatie en/of bewonerscommissie hier behoefte aan heeft, vindt er overleg plaats.

Daarna beraadt de huurdersorganisatie en/of bewonerscommissie zich over de besproken zaken met haar achterban. Vervolgens brengen ze binnen 6 weken advies uit.

Tot slot bepaalt de verhuurder of hij wil afwijken van het advies. Als dit het geval is, moet de verhuurder binnen 2 weken schriftelijk de redenen mededelen waarom hij het advies niet opvolgt.

Andere rechten die zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies hebben zijn informatierecht, overlegrecht en agenderingsrecht. Huurdersorganisaties hebben daarnaast ook instemmingsrecht en recht op een kostenvergoeding.

Reactie plaatsen