Brutering van de woningcorporatiesector

De brutering van de woningcorporatiesector wordt ook wel de de verzelfstandiging van de woningcorporatiesector genoemd. De sector is sinds 1995 financieel zelfstandig, met ingang van de Wet Balansverkorting Geldelijke Steun Volkshuisvesting. De brutering was een mijlpaal in de geschiedenis van de volkshuisvesting.

Uitruil van subsidies en aflossingsverplichtingen

De bruteringsoperatie kwam feitelijk neer op het tegen elkaar wegstrepen van enerzijds overheidssubsidies en -leningen waar corporaties nog recht op hadden en anderzijds de leningen die corporaties nog aan de overheid moesten afbetalen.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Waarom vond de brutering plaats?

Een doorslaggevende reden voor de brutering was dat de volkshuisvesting de overheid te veel geld kostte. In 1992 hadden Europese lidstaten namelijk strengere eisen verbonden aan de staatsschulden van lidstaten. De brutering maakte dat Nederland gemakkelijker aan deze eisen kon voldoen. Sinds de brutering gaat er vanuit de overheid nauwelijks geld naar corporaties. Wel staat de overheid garant als corporaties in de schulden raken, corporaties kunnen dan tegen een lage rente lenen. Dit verloopt via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). (Bron: Canon Sociaal Werk)

De brutering en operatie Heerma

Belangrijke drijver van de brutering was de toenmalige staatssecretaris van Volkshuisvesting, Enneüs Heerma. Soms wordt de brutering dan ook wel ‘operatie Heerma’ genoemd. Heerma kreeg aanvankelijk veel kritiek. De brutering zou zorgen voor rechtsongelijkheid en zou in strijd zijn met de beginselen van behoorlijke wetgeving. Uiteindelijk ging toch de meerderheid van de kamer akkoord. (Bron: NRC)

Gevolgen van de brutering

Tot 1995 waren corporaties vaak gemeentelijke woonbedrijven, verenigingen of stichtingen. Vanaf de brutering zijn veel gemeentelijke woonbedrijven en verenigingen omgezet naar de de vorm van een stichting met een professioneel bestuur en werkapparaat. Sindsdien hebben bovendien veel fusies plaatsgevonden met als doel om tot grotere organisaties te komen die beter invulling kunnen geven aan de vereiste zelfstandigheid.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen