Wat staat er in de Routekaart naar CO2-neutraal van Aedes?

De Routekaart CO2-neutraal in 2050 van Aedes is een hulpmiddel voor corporaties om inzicht te krijgen in de te nemen maatregelen om de woningvoorraad tot 2050 CO2-neutraal te maken. (Bron: Aedes.nl)

Routekaart 2050 is opvolger van afspraken over label B

In de Woonagenda 2017-2021 hebben woningcorporaties afspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen. Zo hebben woningen van corporaties in 2021 gemiddeld label B en zijn alle woningen in 2050 CO2-neutraal. In 2018 schrijven woningcorporaties een plan van aanpak over hoe zij CO2-neutraliteit in 2050 gaan realiseren. Aedes ontwikkelde  ‘De Routekaart CO2-neutraal 2050’ om corporaties hierbij te ondersteunen.

Routekaart van Aedes geeft inzicht in de maatregelen, het budget en de besparing

De Routekaart van Aedes biedt een format voor het schrijven van een plan van aanpak. Het invullen van de Routekaart biedt inzicht in drie zaken.

Ten eerste krijgt een corporatie inzicht in de eigen langetermijnstrategie op weg naar CO2-neutraal in 2050. Hierbij wordt een overzicht gemaakt van de maatregelen die nodig zijn om vanuit de huidige situatie daar te komen. Corporaties kunnen hier vervolgens de organisatie en jaarplannen op inrichten.

Ten tweede geeft de Routekaart inzicht in het benodigde budget. Dit geeft meer inzicht in de vraag of de investeringen betaalbaar zijn voor de corporatie. De uitkomst van de routeplanner kan gebruikt worden als input voor financiële scenario’s. Het is dan wel van belang om ook andere maatschappelijke doelen (zoals het betaalbaar houden van woningen en investeren in nieuwbouw) mee te nemen in de scenario’s voor toekomstige investeringen.

Tot slot laat de Routekaart zien hoeveel CO2-uitstoot de corporatie met deze maatregelen zal besparen. Dit is uiteraard belangrijk om de bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs te meten. Zowel van individuele corporaties, maar zeker ook van de sector als geheel.

Aan de slag met De Routekaart Verduurzaming

Om de Routekaart goed in te vullen, zijn volgens Aedes een aantal gegevens nodig: de data voor de Aedes-benchmark (de voormalige SHAERE-gegevens), de portefeuillestrategie van de corporatie en een inventarisatie van mogelijke externe warmte-opties in de wijk (bijvoorbeeld warmtenetten).

Volgens Aedes kost het invullen van de Routeplanner ongeveer een uur. Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat de onderliggende data al beschikbaar is.

De Routekaart Verduurzaming kan bij Aedes worden opgevraagd.

Reactie plaatsen