Duurzaamheidsbeleid

Een duurzaamheidsbeleid bestaat in grote lijnen uit twee onderdelen. 

Ten eerste beschrijft een duurzaamheidsbeleid de doelen die een woningcorporatie heeft als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Voorbeelden zijn energiebesparende maatregelen voor woningen, maar denk ook aan duurzaam gebruik van materialen en een duurzame bedrijfsvoering. 

Het tweede onderdeel van een duurzaamheidsbeleid voor woningcorporaties bestaat uit de maatregelen die de corporatie wil nemen om haar duurzaamheidsdoelstellingen uit te voeren.

Weet waar je staat op het gebied van duurzaamheid

Het is belangrijk om te weten waar je nu staat. Begin daarom met een nulmeting. Hoe duurzaam is jouw corporatie al bezig? Door dit in kaart te brengen zie je waar je sterke en minder sterke punten op het gebied van duurzaamheid liggen. Hier kun je verder mee aan de slag.

Denk hierbij niet alleen aan de huidige energie-index, het aantal EFG-labels of je CO2 uitstoot. Ook op andere onderdelen van duurzaamheid is het goed om je uitgangspositie te bepalen. 

Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van je eigen organisatie, circulair bouwen en het stimuleren van duurzaam bewonersgedrag. Je kunt de natural step gebruiken als kapstok om duurzaamheid in al zijn facetten te onderzoeken.

Organiseer duurzaam draagvlak

Ga – nog voordat je start met het maken van plannen – het gesprek aan met alle betrokkenen in en buiten je organisatie. 

Om te zorgen dat het duurzaamheidsbeleid daadwerkelijk op succesvolle wijze wordt uitgevoerd, zullen medewerkers, investeerders, samenwerkingspartners en andere betrokkenen achter de plannen moeten staan. Het (intern) communiceren van het beleid en het creëren van draagvlak is dan ook van groot belang. 

Je kunt belanghebbenden ook al eerder in het traject betrekken. Door samen het duurzaamheidsbeleid vorm te geven zal draagvlak creëren makkelijker worden.

Stappenplan duurzaamheidsbeleid

Onderstaand een stappenplan om als corporatie concreet aan de slag te kunnen met het schrijven van een duurzaamheidsbeleid.

Stap 1: Wat is je groene ambitie?

Formuleer een groene ambitie, ofwel de stip op de horizon. Waar wil je naar toe? Wat is je motivatie om aan de slag te gaan met duurzaamheid? Probeer daarbij niet opnieuw het wiel uit te vinden. Bestaande initiatieven, duurzaamheidsvisies en beleidsplannen van corporaties bieden vaak handvaten. Ook Aedes kan ondersteunen met de routeplanner CO2-neutraal.

Stap 2: Doelen SMART maken

Aan de hand van de nulmeting en de groene ambitie voor de lange termijn kunnen specifieke doelen voor de komende jaren opgesteld worden. Formuleer deze doelen zo SMART mogelijk. Zorg er daarbij ook voor dat de doelen realistisch zijn. Je ambitie reikt tot 2050, maar concrete doelen maak je voor de komende jaren. Voor je het weet word je immers alweer ingehaald door nieuwe innovaties.

Stap 3: Zorg voor een soepele uitvoering

Welke maatregelen ga je concreet nemen om je doelen te bereiken? Het is slim bij iedere maatregel te benoemen aan welke doelstelling deze bijdraagt, welke mensen en middelen nodig zijn en hoe je de voortgang gaat monitoren. De beste garantie op een soepele uitvoering is om de maatregelen op het gebied van duurzaamheid zo goed mogelijk te integreren in andere onderdelen van je reguliere jaarcyclus. Onder meer in je investeringsplanning, het portefeuille- en assetmanagment en de jaarplannen per afdeling.

Stap 4: Monitoren en bijstellen

Het is belangrijk om de doelstellingen en maatregelen meetbaar te maken. Zo kun je tijdens de implementatie meten wat er goed en wat er minder goed gaat. Duurzaamheid is, zowel financieel als maatschappelijk, een van de belangrijkste thema’s voor corporaties. Daarom zou bij elke corporatie de kwartaalrapportage veel aandacht moeten hebben voor de voortgang van de duurzaamheidsdoelen. Met een goede monitoring kun je dan tijdig bijsturen wanneer dat noodzakelijk is, of wanneer nieuwe innovaties nieuwe mogelijkheden introduceren.

Voorbeelden van Duurzaamheidsbeleid

Benieuwd hoe een duurzaamheidsbeleid van een woningcorporatie eruitziet? Bekijk dan deze voorbeelden:

Reactie plaatsen