Statushouders huisvesten: tips voor snelle oplossingen
Woningmarkt en meer
Ritske Dankert
Woningmarkt en meer
10/13/2015
1 min
0

Statushouders huisvesten: tips voor snelle oplossingen

10/13/2015
1 min
0

Het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat op de wachtlijst staat voor een reguliere woning is dit jaar al fors gestegen ten opzichte van vorig jaar. Inmiddels wachten er nog ongeveer 13.000 statushouders op een woning. En in 2016 zal het aantal statushouders nog verder stijgen. Uit een enquête van NRC onder gemeenten blijkt dat bijna 80 procent van de gemeenten van mening is dat de huisvesting van statushouders tot verdringing op de lokale woningmarkt leidt.

Hoe zorg je voor sneller huisvesten?

Als corporatie heb je een belangrijke taak bij het huisvesten van statushouders, maar ook bij het huisvesten van lagere inkomensdoelgroepen. Wie snel meer woningen wil inzetten kan een paar dingen doen.

Verkoop van woningen stopzetten

Als je op dit moment woningen verkoopt, stop daar dan (tijdelijk) mee. Portaal doet dat bijvoorbeeld. In veel gevallen zal het financieel mogelijk zijn om in ieder geval tijdelijk met het verkopen van woningen te stoppen. Dit is een goede manier om direct woningen beschikbaar te krijgen voor zowel de reguliere verhuur als voor statushouders.

Kamergewijze verhuur

Een tweede manier om meer te kunnen doen voor statushouders is om woningen kamergewijs aan alleenstaanden te verhuren. Ook hier kun je zowel kamergewijs verhuren aan reguliere woningzoekenden (bijvoorbeeld starters) als aan statushouders. Hou er wel rekening mee dat er natuurlijk wel voldoende vraag van starters moet zijn voor reguliere verhuur. Afhankelijk van de omgeving waarin kamergewijze verhuur plaatsvindt is daarnaast ook extra begeleiding van de bewoners en omwonenden van belang. Een voordeel van kamergewijze verhuur is overigens wel dat het passend toewijzen makkelijker maakt doordat je zo meer goedkope woonruimte toewijst.

Leegstaande panden

De derde manier om snel woningen beschikbaar te krijgen is het gebruik maken van leegstaande woonruimte in oude zorgcentra of studentencomplexen. Deze ruimtes zijn in principe al geschikt voor bewoning zodat ze sneller beschikbaar zijn dan bij het ombouwen van kantoren of scholen. In Nijmegen wordt een voormalig studentencomplex ingezet voor de huisvesting van statushouders.

Tijdelijke woonunits

Verder kun je voor een snelle oplossing kijken naar tijdelijke woonunits. In studentensteden worden dergelijke units veel gebruikt om pieken in de studentenpopulatie op te vangen. Een overzicht van aanbieders van dergelijke units kun je vinden op www.unitbank.nl.

Samenwerken

Tot slot is het als corporatie ook zaak om niet alleen aan de slag te gaan met het huisvesten van statushouders. Ik merk dat het in de afgelopen jaren gewoon is geworden dat statushouders vrijwel uitsluitend in corporatiewoningen worden gehuisvest. Maar waarom zouden particuliere verhuurders hierin geen rol kunnen spelen? Ook ligt er een rol voor de gemeente om nieuwe locaties beschikbaar te stellen en verschillende woningeigenaren bij elkaar te brengen.

Reacties
Categorieën