Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), ook wel een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB), is een financiële planning voor het onderhoud aan woningen voor een x-aantal jaren.

Meestal wordt door woningcorporaties een gedetailleerde meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor minimaal 5 tot 10 jaar. Voor verder gelegen jaren worden vaak standaard cycli aangehouden. Een voorbeeld is dat er standaard  één keer in de 8 jaar geschilderd wordt. Naarmate de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden dichterbij komt, wordt meer aandacht besteed aan het preciezer inschatten van de werkzaamheden en de bijbehorende kosten.

De MJOP voor de eerstvolgende jaren kan worden opgesteld op basis van inspecties van het vastgoed, al dan niet volgens de richtlijnen voor conditiemeting. Door deze inspecties wordt duidelijk welke bouwdelen daadwerkelijk onderhoud behoeven en in welke mate.

Ook beleidsmatige keuzes kunnen als input voor de MJOP worden gebruikt. Is er bijvoorbeeld al vastgesteld dat een complex gesloopt wordt, of dat er op een later moment investeringen in het complex plaatsvinden, dan kan dat tot een lager gewenst onderhoudsniveau leiden. Uiteraard is wind- en waterdicht en veilig daarbij de ondergrens.

Gebruik van de MJOP

Na het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning kan deze voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

  • Input voor de gehele meerjarenbegroting.
  • Onderlegger voor de informatievoorziening aan bewoners.
  • Input voor nieuw op te stellen beleid op complexniveau (asset management)
Reactie plaatsen