Waarderingsmodellen voor het bepalen van de marktwaarde

Het waarderingshandboek voor woningcorporaties onderscheidt vier verschillende waarderingsmodellen, namelijk waarderingsmodellen voor woongelegenheden (opgedeeld in reguliere- en niet-reguliere woongelegenheden), BOG/MOG, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Ieder van deze waarderingsmodellen kan toegepast worden op verschillende typen verhuureenheden.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Waarderingsmodel woongelegenheden

Het waarderingsmodel woongelegenheden kan toegepast worden op zowel de reguliere- als de niet-reguliere woongelegenheden. Hieronder staan de typen vastgoed die onder de twee categorieën woongelegenheden vallen opgesomd.

Reguliere woongelegenheden:

 • Eengezins- en meergezinswoningen
 • Studenteneenheden
 • Extramurale (zorg)eenheden
 • Parkeergelegenheden behorende bij reguliere woongelegenheden (d.w.z. één verhuurcontract)

Niet-reguliere woongelegenheden:

 • Onzelfstandige eenheden in flats voor verplegend personeel
 • Woonwagens en woonwagenstandplaatsen
 • Woonschepen met ligplaatsen
 • Standplaatsen
 • Woonzorgcomplexen
 • Kindertehuizen en jeugdinternaten
 • Skaeve huse
 • Parkeergelegenheden behorende bij niet-reguliere woongelegenheden (d.w.z. één verhuurcontract)

Waarderingsmodel BOG/MOG

Het waarderingsmodel BOG/MOG is van toepassing op de volgende type vastgoed.

 • Buurthuizen
 • Gemeenschapscentra
 • Jongerencentra
 • Scholen voor onderwijs
 • Breede scholen
 • Wijksportvoorzieningen
 • Ruimten voor maatschappelijk werk
 • Ruimten voor welzijnswerk
 • Opvangcentra
 • Zorgsteunpunten
 • Steunpunten voor o.a. schuldsanering
 • Centra voor jeugd en gezin
 • Ruimten voor dagbesteding gehandicapten/ouderen
 • Hospices
 • Multifunctionele centra voor maatschappelijke dienstverlening
 • Dorps- of wijkbibliotheken
 • Eigen kantoorruimten
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor werk(gelegenheid)
 • Kleinschalige culturele activiteiten

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Waarderingsmodel parkeergelegenheden

Het waarderingsmodel parkeergelegenheden is voor een tweetal typen parkeergelegenheden van toepassing.

 • Parkeerplaats
 • Garagebox

Waarderingsmodel intramuraal zorgvastgoed

Het waarderingsmodel intramuraal zorgvastgoed is van toepassing op onderstaande typen zorgvastgoed.

 • Zorginstelling
 • Psychiatrische inrichting
 • Residentiele jeugdhulpverlening
 • Verpleeghuis
 • Verzorgingstehuis
 • Ziekenhuis

Exoten / rafelranden

Exoten, ook wel rafelranden, is vastgoed dat op basis van aard en gebruik niet eenduidig is toe te wijzen aan de vastgoedtypen: woongelegenheden (opgedeeld in reguliere- en niet-reguliere woongelegenheden), BOG/MOG, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Voorbeelden zijn: tuinstroken, zendmastinstallaties, scootmobielplekken, pinautomaten, etc. (Bron: Waarderingshandboek 2017)

De waarde van exoten wordt bepaald door aansluiting te zoeken bij de meest logische waarderingscategorie, zoals in de vorige alinea’s is benoemd. Wanneer door bijvoorbeeld het ontbreken van gegevens aansluiting bij een van de bestaande waarderingscategorieën niet mogelijk is, kan een vrije taxatie worden uitgevoerd om de marktwaarde te bepalen.

Alles over Asset Management lees je in het e-boek 'Asset Management: essentie en snelstart voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen