Van woonzorgzones naar langer thuis

Een woonzorgzone is een (deel) van een wijk, buurt of dorp waar optimale voorwaarden zijn geschept voor wonen met zorg. Het doel van een woonzorgzone is ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, ook als men minder mobiel is of (intensieve) zorg nodig heeft.

Kenmerken van een woonzorgzone

Een woonzorgzone beslaat volgens de traditionele definitie meestal zo’n 5.000 tot 15.000 inwoners. In een woonzorgzone zijn niet alleen voldoende levensloopbestendige woningen te vinden, maar is ook een verhoogd aanbod van ondersteunende-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Voor iedereen is er op maximaal 500 meter afstand van huis zorg aanwezig. In een woonzorgzone is daarnaast een dekkend netwerk van 24-uurszorg beschikbaar. (Bron: In voor zorg)

Langer thuis wonen

In de afgelopen jaren wordt de doorstroming van senioren naar een woonzorgzone steeds minder als oplossing gezien voor de vergrijzing. Corporaties en andere organisaties realiseren zich meer en meer dat de meeste senioren (bij voorkeur) willen blijven wonen waar ze altijd al woonden. Deze ontwikkeling vraagt ook om een veranderende rol van woningcorporaties binnen het sociale domein.

In het rapport ‘Goed Gezien! Wonen met Zorg, 13 voorbeelden uit de praktijk’, wordt gesteld dat corporaties steeds meer de rol van ‘verbinder’ krijgen.

Een corporatie zal in de toekomst veel meer doen dan voorzien in geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden. Zij zal mensen en organisaties (zoals huurdersverenigingen, werkbedrijven en zorg- & welzijnsinstanties) bij elkaar brengen. Volgens Aedes zullen corporaties de samenwerking aan moeten gaan met deze organisaties, gemeenten en andere partijen.

Samen zal gezocht moeten worden naar nieuwe woonvormen, andere invullingen voor traditionele verzorgingstehuizen en voor de nodige aanpassingen of ontmoetingsruimten in woningen en wijken. (Bron: Kenniscentrum Wonen-Zorg). Om langer thuis wonen mogelijk te maken zijn levensloopbestendige woningen bijvoorbeeld van belang.

Reactie plaatsen