Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

SVWN is het toezichtsorgaan op maatschappelijke visitaties in Nederland. De stichting ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering van maatschappelijke visitaties. Een maatschappelijke visitatie is een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van een corporatie. Het draagt bij aan de legitimatie van een corporatie.

SVWN is opgericht door het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie, Aedes, de Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (Bron: SVWN).

Sinds de invoering van de Woningwet op 1 juli 2015 is de SVWN een zelfstandig bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De SVWN is door de minister aangewezen als de onafhankelijke instantie die verantwoordelijk is voor het accrediteren van visitatiebureaus.

De SVWN houdt zich bezig met een vijftal activiteiten.

Bewaken visitatiemethodiek

Ten eerste ontwikkelt, bewaakt, beheert zij de visitatiemethodiek. Deze methodiek beoordeeld corporaties aan de hand van vier perspectieven: opgaven en ambities, belanghebbenden, vermogen en governance. Doordat er door ieder visitatiebureau gebruik wordt gemaakt van dezelfde methodiek, is onderlinge vergelijking van maatschappelijke prestaties van corporaties mogelijk.

Accrediteren visiterende bureaus

Ten tweede accrediteert SVWN de bureaus die visitaties uitvoeren. Momenteel zijn er vijf visitatiebureaus aangesloten bij SVWN. Dit zijn: Cognitium, Ecorys, Pentascope, Procorp en Raeflex. Deze bureaus voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het accreditatiereglement.

Publicatie visitatierapporten

Ten derde publiceert SVWN visitatierapporten op haar website. Op deze manier kunnen belanghebbenden en andere geïnteresseerden lezen over de prestaties van de corporatie. Overigens zijn corporaties verplicht om zelf hun meest recente visitatierapport op de eigen website te plaatsen.

Deskundigheidsbevordering visitatoren

Ten vierde zorgt de SVWN voor bevordering van de deskundigheid van visitatoren. Hiervoor worden onder meer masterclasses voor visitatoren georganiseerd.

Visitaties vergelijken en kennisdeling

Tot slot is SVWN verantwoordelijk voor het uitdragen van kennis omtrent visitaties bij corporaties. Dit doet de SVWN onder meer door documenten op haar website ter beschikking te stellen. Ook is het op de website van de SVWN mogelijk om visitatierapporten met elkaar te vergelijken.

H.J. Derksen
Door

H.J. Derksen

op 05 Jun 2018

Zijn visitaties Openbaar en waar gepubliceerd? Kan ik bijvoorbeeld vinden waar de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is gepubliceerd c.q. ondergebracht bij welk bureau?

Ritske Dankert
Door

Ritske Dankert

op 05 Jun 2018

Dat kan inderdaad. Alle visitatierapporten zijn te downloaden via www.visitaties.nl

Reactie plaatsen