Maatschappelijke visitatie bij woningcorporaties

Een maatschappelijke visitatie is een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. De woningcorporatie wordt tijdens een visitatie op een aantal maatschappelijke terreinen beoordeeld. (Bron: SVWN).

Methodiek voor maatschappelijke visitatie

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering van visitaties. Daarom heeft SVWN de visitatiemethodiek ontwikkeld. Elke visitatie wordt aan de hand van deze methodiek uitgevoerd. Zo kunnen visitaties onderling vergeleken worden (Bron: Aedes).

Op dit moment wordt gewerkt met versie 5.0 van de methodiek.

De Methodiek Maatschappelijke Visitatie beoordeelt de corporatie vanuit een aantal perspectieven:

 • Opgaven en Ambities:
  • Opgaven: Hier wordt gekeken naar de feitelijke maatschappelijke prestaties van de corporatie in de afgelopen vier jaar, in vergelijking met de maatschappelijke opgaven van de corporatie. De beoordeling vindt plaats vanuit diverse prestatievelden, waaronder ‘huisvesting van de primaire doelgroep’ en ‘kwaliteit van de woningen en woningbeheer’.
  • AmbitiesBeoordeling van de ambities van de corporatie voor haar maatschappelijke prestaties: in hoeverre passen de ambities bij de opgaven in het werkgebied?
 • Belanghebbenden: Belanghebbenden, zoals huurdersorganisaties, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, kunnen aangeven in hoeverre ze tevreden zijn met de corporatie op het gebied van de maatschappelijke prestaties, de relatie en wijze van communicatie en de mate van invloed die zij hebben op het beleid. Belanghebbenden mogen ook aanbevelingen (verbetersuggesties) aandragen.
 • Vermogen: Maakt de corporatie voor het realiseren van haar maatschappelijke opgaven optimaal gebruik van haar financiële middelen? Van belang is ook dat de corporatie de financiële keuzes goed onderbouwd heeft en haar voortbestaan niet op het spel zet.
 • Governance: Tot slot wordt de corporatie beoordeeld op de kwaliteit van besturing (PDCA), het intern toezicht en de externe legitimatie.

De visitatiemethodiek weerspiegelt de eisen die de maatschappij aan woningcorporaties stelt. Daarom zijn de eisen in de loop van de jaren hoger geworden, vooral op het gebied van de Governance.

De bevindingen van de visitatiecommissie worden vervolgens samengevat op een scorekaart.

Het visitatieproces

Naast het gebruik van de juiste methodiek, ziet de SVWN er ook op toe dat het visitatieproces juist wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de gevisiteerde corporatie zich samen met het visitatiebureau aan de volgende zeven stappen moeten houden (Bron: SVWN):

 • Voorbereiding door corporatie
 • Offerte en selectie (geaccrediteerd) visiterend bureau
 • Uitvoering visitatie
 • Rapportage
 • Reactie corporatie
 • Publicatie
 • Bespreking met belanghebbenden

Alle visitatierapporten worden gepubliceerd op de website van de SVWN. Ook de reacties van de gevisiteerde corporaties worden gepubliceerd.

Reactie plaatsen