Presteren naar Opgaven en Ambities

Tijdens een maatschappelijke visitatie worden woningcorporaties beoordeeld op hun maatschappelijk presteren. Een van de prestatievelden is het Presteren naar Opgaven en Ambities.

Presteren naar Opgaven

Bij Presteren naar Opgaven wordt gekeken naar de opgaven ten opzichte van de feitelijke maatschappelijke prestaties. Ofwel: hoe verhouden de geleverde prestaties zich tot de opgaven in het werkgebied? In de visitatiemethodiek zijn een aantal onderwerpen geformuleerd waar op gemeten wordt (Bron: SVWN):

  • Huisvesting van de primaire doelgroep (betaalbaarheid en beschikbaarheid)
  • Huisvesting van bijzondere doelgroepen (zoals voor ouderen en zorgbehoevenden)
  • Kwaliteit van de woningen en woningbeheer (inclusief verduurzaming)
  • (Des)investeringen in vastgoed (zoals nieuwbouw, sloop, verkoop en investeren in het bestaande vastgoed)
  • Kwaliteit van wijken en buurten (activiteiten op het gebied van leefbaarheid, de samenwerking binnen het sociale domein en omgang met overlast door huurders)
  • Overige prestaties

Beoordeling gebeurt aan de hand van een meetschaal, waarbij 1 zeer slecht is en 10 uitmuntend. Het cijfer 7 wil zeggen dat de corporatie de opgave (zoals meestal vastgelegd in prestatieafspraken en woonvisies) helemaal heeft ingevuld.

Presteren naar Ambities

Er wordt ook gekeken naar de maatschappelijke ambities die de corporatie heeft geformuleerd in de visitatieperiode. Centraal staat de vraag: sluiten de ambities aan bij externe opgaven die in het werkgebied spelen? (Bron: SVWN)

Op dit onderdeel krijgt de corporatie een 6 wanneer de beschreven ambities passen bij de externe opgaven in het werkgebied. Een corporatie kan pluspunten verdienen door bijvoorbeeld actief te sturen op het actualiseren en internaliseren van de ambities.

Naast beoordeling met betrekking tot Presteren naar Opgaven en Ambities, wordt een corporatie tijdens een visitatie ook beoordeeld aan de hand van Presteren volgens Belanghebbenden, Presteren naar Vermogen en Presteren ten aanzien van Governance.

Reactie plaatsen