Hoe maak je een SWOT analyse?

De SWOT-analyse is een model uit de bedrijfskunde dat woningcorporaties kunnen toepassen bij het opstellen van hun ondernemingsplan. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Concreet brengt de SWOT de sterke- en zwakke punten van de organisatie (het interne deel) en de kansen en bedreigingen voor de organisatie (het externe deel) in kaart.

Een SWOT-analyse is een van de eerste stappen bij het bepalen van de strategische koers van een corporatie. Het is een handig hulpmiddel om in één oogopslag een beeld te krijgen van de interne en externe analyse van de huidige situatie en toekomstige opgaven.

Een SWOT-analyse maken voor een corporatie

Het maken van een SWOT-analyse is voor elk type organisatie relevant, zeker ook voor woningcorporaties. Een SWOT-analyse zorgt ervoor dat je als corporatie je eigen organisatie goed kent en dat je weet wat er speelt in je omgeving. Onderstaand wordt per onderdeel van de SWOT kort toegelicht wat dit voor corporaties betekent:

  • Sterktes: Dit zijn de sterke punten van jouw corporatie die kunnen bijdragen aan je gestelde missie en doelstellingen. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn: Welke toegevoegde waarde bied ik voor mijn huurders? Wat doe ik beter dan andere corporaties? Welke doelgroepen (bijvoorbeeld studenten, ouderen of bijzondere doelgroepen) kan ik het beste bedienen?
  • Zwaktes: Het is ook belangrijk in te zien wat er minder goed gaat. Bij het in kaart brengen van de zwaktes vraag je jezelf af wat er binnen de corporatie verbeterd kan worden.
  • Kansen: Waar liggen de mogelijkheden voor de corporatie? Voorbeelden zijn het ontstaan van nieuwe doelgroepen, meer ruimte voor nieuwbouw of verruiming van de wettelijke mogelijkheden.
  • Bedreigingen: Dit zijn de zaken die mogelijk van negatieve invloed kunnen zijn op het handelen van de corporatie. Denk aan striktere wet- en regelgeving, hogere kwaliteitseisen of marktontwikkelingen.

Bij het doen van de externe analyse (kansen en bedreigingen) zijn de DESTEP-analyse of het 5 krachtenmodel handige hulpmiddelen.

Voorbeelden SWOT-analyses van woningcorporaties

De SWOT-analyse ziet er inhoudelijk voor iedere corporatie anders uit. Om een idee te krijgen wat er zoal in kan staan, onderstaand drie voorbeelden van SWOT-analyses van woningcorporaties.

R&B Wonen

(Bron: R&B Wonen)

HW Wonen

(Bron: HW Wonen)

Woningstichting Gulpen

(Bron: Woningstichting Gulpen)

Conclusies verbinden aan een SWOT-analyse

Na het opstellen van de SWOT-analyse kun je hieraan conclusies verbinden. Daarbij bekijk je de vier kwadranten van de SWOT-analyse integraal. Welke zwaktes van je corporatie zijn bijvoorbeeld met name een probleem gezien de relevante bedreigingen in de omgeving? En van welke sterke kanten kun je gebruikmaken als je wilt gaan inspelen op nieuwe kansen?

Reactie plaatsen