Omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse is een analyse van de externe omgeving van de organisatie. Bij een woningcorporatie is het doel van een omgevingsanalyse om een beeld te krijgen van de volkshuisvestelijke opgave in het werkgebied. Daarnaast kan de omgevingsanalyse worden ingezet om een beter beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen op financieel en organisatorisch gebied.

Een omgevingsanalyse voor corporaties

Corporaties kunnen de uitkomsten van een omgevingsanalyse (bijvoorbeeld aan de hand van de DESTEP) toepassen bij het schrijven van het ondernemingsplan, bij portefeuillesturing en bij het uitvoeren van scenarioanalyses. Een omgevingsanalyse is – idealiter – een vast onderdeel van de jaarcyclus van een corporatie.

DESTEP-model voor de omgevingsanalyse

Een bekend model dat vaak gebruikt wordt bij het doen van de omgevingsanalyse is het DESTEP-model. DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek-juridisch. Voor alle van deze onderdelen benoem je dus de kansen en bedreigingen in de omgeving van jouw corporatie.

Reactie plaatsen