Visitatiemethodiek 5.0

De Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties, versie 5.0 (ook wel de Visitatiemethodiek 5.0) is een methode waarmee de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties beoordeeld worden.

De visitatiemethodiek is ontwikkeld door Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Een corporatie wordt tijdens een visitatie beoordeeld vanuit vier perspectieven: de opgaven en ambities, belanghebbenden, vermogen en governance.


Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Bij het presteren naar Opgaven en Ambities wordt gekeken in hoeverre de feitelijke maatschappelijke prestaties aansluiten bij deze maatschappelijke opgaven. Deze opgaven zijn bijvoorbeeld vastgelegd in prestatieafspraken, woonvisies en woningmarktonderzoek. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de eigen ambities van de corporatie aansluiten bij de maatschappelijke opgaven in het werkgebied van de corporatie.
Bij dit perspectief staat de mening van belanghebbenden, zoals huurders en gemeenten, centraal. Wat vinden zij van de maatschappelijke prestaties van de corporatie? Hoe beoordelen ze de relatie met en wijze van communicatie van de corporatie? En in welke mate zijn ze tevreden over de invloed die ze hebben op het beleid van de corporatie? Nadat belanghebbenden de corporatie op deze punten een rapportcijfer (1-10) hebben gegeven, mogen ze ook suggesties doen voor verbetering.
Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Bij Presteren naar Vermogen kijkt de visitatiecommissie naar drie onderdelen: de financiële continuïteit, de doelmatigheid en de vermogensinzet van de corporatie. De corporatie wordt met name beoordeeld op de vraag of er optimaal gebruik gemaakt is van financiële mogelijkheden, of er een onderbouwde visie aanwezig is en of de corporatie daarbij niet haar voortbestaan op het spel heeft gezet.
Is er sprake van adequate besturing en intern toezicht en is de externe legitimatie in orde? Dit is de vraag die centraal staat bij het beoordelen van de Governance van een corporatie.

Alle bevindingen van de visitatiecommissie worden samengevat op een scorekaart in het visitatierapport.


Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.
Reactie plaatsen