Page content

Governance in de Maatschappelijke Visitatie

Het onderdeel Governance is een van de perspectieven waarop woningcorporaties tijdens een maatschappelijke visitatie worden beoordeeld.

Bij het beoordelen van de Governance wordt gekeken naar de kwaliteit van besturingscyclus (PDCA), het interne toezicht en de externe legitimering en verantwoording van de corporatie. Er wordt met name gekeken in hoeverre governance aspecten bijdragen aan het kunnen leveren van een goede maatschappelijke prestatie.

Interne besturing

Bij het onderdeel interne besturing wordt bekeken in hoeverre de corporatie een sluitende PDCA-cyclus heeft. De kwaliteit van de visie, de vertaling naar doelen, het monitoren daarvan en de eventuele bijsturing komen daarbij aan bod.

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Intern toezicht

Bij het onderdeel intern toezicht wordt gekeken naar het functioneren van de raad van commissarissen, de kwaliteit van het toetsingskader en de naleving van de Governancecode. Bij het functioneren van de raad van toezicht wordt het oordeel verder uitgesplitst naar een oordeel over de samenstelling van de raad, de invulling van de werkgeversrol, de klankbordrol en de toezichtsrol en de kwaliteit van de zelfevaluatie van de raad.

Externe legitimatie

Bij het onderdeel externe legitimatie gaat het om de kwaliteit van het overleg met belanghebbenden zoals huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Ook de externe verantwoording (zoals de informatie in het jaarverslag en op de website) komt hierbij aan bod.

Naast de Governance, wordt bij een maatschappelijke visitatie ook gekeken naar vermogen, belanghebbenden, opgaven en ambities.

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Comment Section

0 reacties op “Governance in de Maatschappelijke Visitatie

Plaats een reactie


*