CorpoData

CorpoData is een samenwerkingsverband waar verschillende overheidsinstanties bij betrokken zijn. CorpoData verzamelt financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties. De gegevens die CorpoData verzamelt, deelt ze met de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gegevens worden verzameld in verband met de verantwoording van corporaties.

Corporaties zijn verplicht twee keer per jaar data aan te leveren. Allereerst de gegevens over het afgelopen jaar, ook wel de Verantwoordingsinformatie (dVi) genoemd. Daarnaast moet ze ook gegevens over de komende periode delen, ook wel de Prospectieve informatie (dPi) genoemd.

(Bron: CorpoData)
Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.
Reactie plaatsen